-Trip hanoi as a travel guide on the phone can be run app offline and online

Currently the application is available in English and Vietnamese languages ​​in the near future will be updated in Japanese, Korean, Russian, Chinese, French, Polish, German

 

-The main feature of the app for non-members

1> For visitors can see information about the place

-Specially can refer to the tourist attractions by video and audio.Very useful to visitors

- Distance

- Road map to that place

- Can see the places near to you

- Can view places through the map

- Information prices for motorbike pay

2> Features

- Can save the places you have come, want to go, favorites

- Share places

- Note the place

- Search for a place

-If the member has the right to comment on the place

3> See information

- View tour promotions tour,hotel,ticket

- View historical information, culture, transportation, tourism...

- See information about travel services such as car rental, pick up, rental

- Received new notification from system

 

User rights

-The application can run online and offline

- Can choose English and Vietnamese

- Can view video and audio showcase locations

- Can store the desired destination, arrived, favorite point.

-Data synchronization

-See location information

-See locations near you

-View locations by map

- Just the way to the place

-Share locations

- Emergency call

-View information about Hanoi, location and service information

-App reviews

-See the location of the person who has the problem and help if possible

-Sign up

- Partner registration (Driver, Tour guide, Tourist service provider, Restaurant, Hotel ...)

- See discount travel information, hotel, fare

-View new messages from the system

- Create and view your address

 

Membership rights

-Create a multi-day roadmap for the places you have visited, will come and share the itinerary

- Find drivers, guides

-Chat, make friends, contacts

-Send a warning or help someone who is sending a warning

-Sign in

- Change confidential, personal information

 

The next version will allow users to book tours, booking services

The application is in the process of finishing you send in mail longbalan@gmail.com comments to developers to edit.

 

-Trip hanoi như một cảm năng du lịch trên địa thoại có thể chạy offline và online

Hiện tại ứng dụng đang có 2 ngôn ngữ là tiếng anh và tiếng việt trong thời gian tới sẽ cập nhật thêm tiếng Nhật,Hàn Quốc,Nga,Trung,Pháp,Balan,Đức 

 

-Tính năng chính của ứng dụng đối với người dùng không phải thành viên

1>Đối với du khách có thể xem thông tin về địa điểm

-Đặc biệt có thể xem giới thiệu các địa điểm du lịch bằng video và audio.Rất hữu dụng với du khách

- Khoảng cách

-Bản đồ chỉ đường đến địa điểm đó

-Có thể xem các địa điểm gần mình nhất

-Có thể xem các địa điểm thông qua bản đồ

-Giá tiền nếu đi xe ôm hoặc taxi

2>Các tinh năng

-Có thể lưu các địa điểm các bạn đã tới,muốn tới,yêu thích

-Chia sẻ địa điểm

-Ghi chú địa điểm

-Tìm kiếm địa điểm

-Nếu là thành viên có quyền nhận xét đánh giá điạ điểm

3>Xem thông tin

- Xem được các chương trình khuyến mại giá tour,giá vé,giá khách sạn

- Xem các thông tin lịch sử,văn hoá,giao thông,cảm năng du lịch

- Xem thông tin về các dịch vụ về du lịch như thuê xe,đưa đón,thuê đồ

- Xem thông báo mới của ứng dụng

 

Quyền của người dùng

-Ứng dụng có thể chạy online và offline

-Có thể chọn tiếng anh và tiếng việt

-Có thể xem video và audio giới thiệu địa điểm

-Có thể lưu trữ những địa điểm muốn tới,đã đến,điểm yêu thích.

-Đồng bộ dữ liệu

-Xem thông tin địa điểm

-Xem các địa điểm gần mình

-Xem các địa điểm theo bản đồ

-Chỉ đường đến địa điểm

-Chia sẻ địa điểm

-Gọi điện khẩn cấp

-Xem thông tin giới thiệu về hà nội ,địa điểm và thông tin dịch vụ

-Đánh giá ứng dụng

-Xem vị trí người gặp sự cố và trợ giúp nếu có thể

-Đăng ký thành viên

-Đăng ký đối tác (Lái xe,Hướng dẫn viên,Nhà cung cấp dịch vụ du lịch,Nhà Hàng,Khách sạn...)

-Xem thông tin các chương trình giảm giá tour,khách sạn,giá vé

-Xem thômg báo mới từ hệ thống

-Tự tạo và xem  địa chỉ  của mình

 

Quyền của thành viên

-Tạo lộ trình nhiều ngày cho các địa điểm các bạn đã đến,sẽ đến và chia sẻ lộ trình

-Tìm lái xe,hướng dẫn viên

-Chat,kết bạn,danh bạ

-Gửi cảnh báo hoặc trợ giúp người đang gửi cảnh báo

-Đăng nhập hệ thống

-Thay đổi mật,thông tin cá nhân

 

Version tiếp theo sẽ cho phép  người dùng đặt tour,đặt dịch vụ

Ứng dụng đang trong quá trình hoàn thiện các bạn hãy gửi vào mail longbalan@gmail.com những ý kiến đóng góp để nhà phát triển chỉnh sửa